آخرین اخبار مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401