مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » پادکست

پادکست

عنوان :

معرفی اینترنت اشیا

موضوع:

اینترنت اشیا

ناشر :

IoT Podcast

تاریخ :

1

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401