مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی » چند رسانه ای » پادکست

پادکست

عنوان :

معرفی اینترنت اشیا

موضوع:

اینترنت اشیا

ناشر :

IoT Podcast

تاریخ :

1

دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400