مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » پادکست

پادکست

عنوان :

معرفی اینترنت اشیا

موضوع:

اینترنت اشیا

ناشر :

IoT Podcast

تاریخ :

1

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401