کاربردها

خانه

ساختمان‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

حمل و نقل

حمل و نقل مبتنی بر اینترنت اشیا

زراعت و دامپروری

زراعت و دامپروری مبتنی بر اینترنت اشیا

کارخانه ها و صنایع

کارخانه ها و صنایع مبتنی بر اینترنت اشیا

فناوری پزشکی، بهداشت و درمان مبتنی بر اینترنت اشیا

بهداشت و درمان

فناوری پزشکی، بهداشت و درمان مبتنی بر اینترنت اشیا

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا