مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » نظرسنجی

آمار و نظرسنجی ها

عنوان :

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا در ایران را چقدر میدانید؟

عنوان :

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟