مرکز اینترنت اشیا ایران » فصلنامه اینترنت اشیا » شماره های منتشر شده

فصلنامه ها

شماره یکم

شماره یکم

شماره دوم

شماره دوم

شماره اختصاصی

شماره اختصاصی

شماره چهارم

شماره چهارم
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401