مرکز اینترنت اشیا ایران » فصلنامه اینترنت اشیا » شماره های منتشر شده

فصلنامه ها

شماره یکم

images_banners_MAG3-COVER-f

شماره دوم

images_banners_MAG3-COVER-S

شماره اختصاصی

no-3-v10

شماره چهارم

COVER 1-2
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401