مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » فصلنامه اینترنت اشیا » شماره های منتشر شده

فصلنامه ها

فصلنامه شماره یکم

فصلنامه شماره یکم

فصلنامه شماره دوم

فصلنامه شماره دوم

فصلنامه شماره سوم

فصلنامه شماره سوم
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400