مرکز اینترنت اشیا ایران » فصلنامه اینترنت اشیا » مجلات مرتبط » داخلی

مجلات مرتبط داخلی

مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401