فروشگاه کتاب

IoT Book Pack
مجموعه کتاب های اینترنت اشیا
ناموجود
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
ناموجود
ساختتن اینترنت اشیا
ساختن اینترنت اشیا

۷۲,۰۰۰ تومان

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
ناموجود
اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال
اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال
ناموجود
مبانی اینترنت اشیا
مبانی اینترنت اشیا
ناموجود
آموزش اینترنت اشیا
آموزش اینترنت اشیا

۴۵,۰۰۰ تومان

اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل
اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل
ناموجود
کتاب وب اشیا
کتاب وب اشیا

۵۸,۵۰۰ تومان