آخرین اخبار مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
29 تا 31 تیر ماه 1401