آخرین اخبار مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400