پایان نامه و سمینار ها

در این بخش با همکاری هیات علمی و محققان مرکز، تعدادی از پایان نامه ها و سمینارهای معتبر و علمی مرتبط با موضوع فناوری “اینترنت اشیاء” با سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سراسر دنیا جمع آوری گردیده و جهت بگارگیری در اختیار اعضا محترم مرکز قرار گرفته است.

پایان نامه و سمینار فارسی

پایان نامه و سمینار فارسی اینترنت اشیا

پایان نامه و سمینار انگلیسی

پایان نامه و سمینار انگلیسی اینترنت اشیا