مرکز اینترنت اشیا ایران» محتوای علمی » کتاب های اینترنت اشیا » کتاب فارسی

کتاب فارسی

فیلتر کتاب

فیلتر بر اساس سال

فیلتر بر اساس موضوع

فیلتر بر اساس ناشر

بیشتر

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

فناوری های تحول آفرین

فناوری های تحول آفرین

آموزش اینترنت اشیا

آموزش اینترنت اشیا

تلاش کشورها در توسعه IT و ارتباطات

تلاش کشورها در توسعه IT و ارتباطات

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

مبانی اینترنت اشیا

مبانی اینترنت اشیا

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

ساختن اینترنت اشیا

ساختتن اینترنت اشیا
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401