مرکز اینترنت اشیا ایران» محتوای علمی » کتاب های اینترنت اشیا » کتاب فارسی

کتاب فارسی

فیلتر کتاب

فیلتر بر اساس سال

تاریخ کتاب فارسی

فیلتر بر اساس موضوع

فیلتر بر اساس ناشر

ناشر کتاب فارسی
بیشتر

چالش ها و مشکلات دنیای به هم متصل

3

فناوری های تحول آفرین

4

آموزش اینترنت اشیا

آموزش اینترنت اشیا

تلاش کشورها در توسعه IT و ارتباطات

2

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

مبانی اینترنت اشیا

مبانی اینترنت اشیا

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

ساختن اینترنت اشیا

ساختتن اینترنت اشیا