مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

سال انتشار :
1397
ناشر :
انتشارات علوم رایانه
نویسندگان :
مهندس محمد قیصری، مهندس مریم طاهر
توضیحات
اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401