مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » فایل ارائه

فایل ارائه

عنوان :

Next Generation IoT

موضوع :

Next Generation IoT1

منبع :

Source

سال ارائه :

2020

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401