مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی » چند رسانه ای » فایل ارائه

فایل ارائه

عنوان :

Next Generation IoT

موضوع :

Next Generation IoT1

منبع :

Source

سال ارائه :

2020