مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » فایل ارائه

فایل ارائه

عنوان :

Next Generation IoT

موضوع :

Next Generation IoT1

منبع :

Source

سال ارائه :

2020

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401