مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » پایان نامه و سمینار ها » پایان نامه های فارسی

پایان نامه های فارسی

فیلتر پایان نامه

فیلتر بر اساس سال

بیشتر

فیلتر بر اساس دانشگاه

بیشتر

عنوان پایان نامه :

مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا اجتماعی

نویسنده :

سروش عالی بگی

دانشگاه :

دانشگاه صنعتی شریف

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده‌سازی یک مدل مبتنی بر اینترنت اشیا با رویکرد پزشکی و ارزیابی آن

نویسنده :

علی جعفرزاده شیرازی

دانشگاه :

دانشگاه صنعتی شیراز

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده‌سازی سیستم نظارت بر گیاه گلدانی در خانه‌های هوشمند

نویسنده :

مهدی رشیدی منفرد

دانشگاه :

دانشگاه قم

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

تهديدهای امنيتی جديد و اقدامات مقابله با آن در اينترنت اشيا

نویسنده :

سيده زهرا حجتی طارمسری

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

تأثیر اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل شهری در شهر تهران

نویسنده :

فتانه امیری

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

امنیت خانه‌های هوشمند :چالش ها و راهکارها

نویسنده :

سیده مهشاد ناصرلنگرودی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

بررسی عملیاتی درگاه سلامت هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

نویسنده :

مهدی فضل اهلل زاده

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

اولویت بندی داده‌های حیاتی و بهبود نظارت از راه دور در بخش مراقبت‌های ویژه در بستر اینترنت اشیا

نویسنده :

آرمان صادقی ایرانی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی خراسان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

یک روش انتخاب حسگر مبتنی بر روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) در محیط IoT

نویسنده :

عباس فاضل ماجود

دانشگاه :

دانشگاه فردوسی مشهد

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

پیاده‌سازی سیستم پايش سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا با استفاده از ساختارهای هوشمند

نویسنده :

علی خوراهه

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اینترنت اشیاء با هدف مدیریت و کاهش مصرف انرژی

نویسنده :

محسن رضایی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی خراسان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

بررسی ادغام رایانش ابری و اینترنت اشياء

نویسنده :

حامد اسنقی

دانشگاه :

دانشگاه غیرانتفاعی غياث الدین جمشيد کاشانی

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا

نویسنده :

حمیدرضا ارکیان، عاطفه پورخلیلی، حمیدرضا خوش‎اخلاق

دانشگاه :

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سال ارائه :

1394

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

یک نمایش دانش ایمن برای سیستم رانندگی خودکار

نویسنده :

احمد رادفر

دانشگاه :

ندارد

سال ارائه :

اسفند 95

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي در اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي (ﻣﻮرد ﮐﺎوي :ﺑﻠﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌های اتوبوشرانی بین شهری تهران)

نویسنده :

وﺣﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ زاده ﺷﻌﺮﺑﺎف

دانشگاه :

پیام نور- مرکز شمیرانات

سال ارائه :

1391-3-12

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻬﺮه وري ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ

نویسنده :

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻬﻠﻮان ﺣﺴﻴﻨﻲ

دانشگاه :

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

سال ارائه :

1388-5-10

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

ارائه یک معماری سرویس گرا از اینترنتی از اشیاء به منظور کاربرد در سیستم مدیریت انبار

نویسنده :

محمد قیصری

دانشگاه :

دانشگاه پیام نور

سال ارائه :

1392-06-01

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401