مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » پایان نامه و سمینار ها » پایان نامه های فارسی

پایان نامه های فارسی

فیلتر پایان نامه

فیلتر بر اساس سال

تاریخ پایان نامه فارسی
بیشتر

فیلتر بر اساس دانشگاه

دانشگاه پایان نامه فارسی
بیشتر

عنوان پایان نامه :

مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا اجتماعی

نویسنده :

سروش عالی بگی

دانشگاه :

دانشگاه صنعتی شریف

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده‌سازی یک مدل مبتنی بر اینترنت اشیا با رویکرد پزشکی و ارزیابی آن

نویسنده :

علی جعفرزاده شیرازی

دانشگاه :

دانشگاه صنعتی شیراز

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده‌سازی سیستم نظارت بر گیاه گلدانی در خانه‌های هوشمند

نویسنده :

مهدی رشیدی منفرد

دانشگاه :

دانشگاه قم

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

تهديدهای امنيتی جديد و اقدامات مقابله با آن در اينترنت اشيا

نویسنده :

سيده زهرا حجتی طارمسری

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان

سال ارائه :

1398

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

تأثیر اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل شهری در شهر تهران

نویسنده :

فتانه امیری

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

امنیت خانه‌های هوشمند :چالش ها و راهکارها

نویسنده :

سیده مهشاد ناصرلنگرودی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

بررسی عملیاتی درگاه سلامت هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

نویسنده :

مهدی فضل اهلل زاده

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

اولویت بندی داده‌های حیاتی و بهبود نظارت از راه دور در بخش مراقبت‌های ویژه در بستر اینترنت اشیا

نویسنده :

آرمان صادقی ایرانی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی خراسان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

یک روش انتخاب حسگر مبتنی بر روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) در محیط IoT

نویسنده :

عباس فاضل ماجود

دانشگاه :

دانشگاه فردوسی مشهد

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

پیاده‌سازی سیستم پايش سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا با استفاده از ساختارهای هوشمند

نویسنده :

علی خوراهه

دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اینترنت اشیاء با هدف مدیریت و کاهش مصرف انرژی

نویسنده :

محسن رضایی

دانشگاه :

موسسه آموزش عالی خراسان

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

بررسی ادغام رایانش ابری و اینترنت اشياء

نویسنده :

حامد اسنقی

دانشگاه :

دانشگاه غیرانتفاعی غياث الدین جمشيد کاشانی

سال ارائه :

1397

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا

نویسنده :

حمیدرضا ارکیان، عاطفه پورخلیلی، حمیدرضا خوش‎اخلاق

دانشگاه :

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سال ارائه :

1394

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

یک نمایش دانش ایمن برای سیستم رانندگی خودکار

نویسنده :

احمد رادفر

دانشگاه :

ندارد

سال ارائه :

اسفند 95

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي در اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي (ﻣﻮرد ﮐﺎوي :ﺑﻠﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌های اتوبوشرانی بین شهری تهران)

نویسنده :

وﺣﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ زاده ﺷﻌﺮﺑﺎف

دانشگاه :

پیام نور- مرکز شمیرانات

سال ارائه :

1391-3-12

مقطع :

کارشناسی ارشد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻬﺮه وري ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ

نویسنده :

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻬﻠﻮان ﺣﺴﻴﻨﻲ

دانشگاه :

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

سال ارائه :

1388-5-10

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf

عنوان پایان نامه :

ارائه یک معماری سرویس گرا از اینترنتی از اشیاء به منظور کاربرد در سیستم مدیریت انبار

نویسنده :

محمد قیصری

دانشگاه :

دانشگاه پیام نور

سال ارائه :

1392-06-01

مقطع :

ندارد

نوع محتوا :

pdf