مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » پروژه ها

پروژه ها

عنوان پروژه :

پروژه جدید 1

موضوع پروژه :

ندارد

توضیحات :

ندارد

تاریخ :

ندارد

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401