مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » پروژه ها

پروژه ها

عنوان پروژه :

پروژه جدید 1

موضوع پروژه :

ندارد

توضیحات :

ندارد

تاریخ :

ندارد

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401