مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی » پروژه ها

پروژه ها

عنوان پروژه :

پروژه جدید 1

موضوع پروژه :

ندارد

توضیحات :

ندارد

تاریخ :

ندارد

دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400