مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

سال انتشار :
ناشر :
علوم رایانه
نویسندگان :
محمد قیصری، فاطمه یزدان نژاد، سعیدرضا عرب، کیاناز رضایی
توضیحات

همواره با پيدايش فناوري هاي جديد به ويژه اينترنت اشيا و ساير فناوري هاي مرتبط با آن، يك عدم اطمينان در خصوص استفاده از آنها در جامعه ايجاد ميشود و غالباً اين عدم اطمينان يك خطر عمومي را براي فناوري با خود به همراه دارد. در اين ميان در كنار رشد شركت ها و سازمان هاي خصوصي در اين حوزه، دولت و سازمان هاي تنظيم مقررات و تدوين استاندارد نقش بسيار كليدي در پذيرش و بهبود سطوح اعتماد جامعه ايفا ميكنند. مهمتر از همه، اگر استراتژي ها و استاندارهاي ملي اينترنت اشيا به درستي طراحي شده و اجرا شوند، امكان استفاده از اين فناوري را براي دستيابي به منافع اجتماعي و اقتصادي در هر كشور به شكل قابل توجهي افزايش ميدهد. بسياري از كشورها سال ها قبل به اين نتيجه رسيده اند كه در آينده، اينترنت اشيا به يكي از مهمترين اولويت هاي دولت ها بدل خواهد شد و بر اين اساس، اقدام به تدوين استراتژي ها و استانداردهاي ملي در راستاي كشورهاي پيشرو در اين زمينه كردند تا از توسعه و پيشرفت اينترنت اشيا در كشور خود حمايت كنند. از آنجا كه هر كشور داراي منابع، قوانين، فناوري ها و حتي فرهنگ متفاوتي است، استفاده از استراتژي هاي ايجاد شده در كشورهاي ديگر قطعاً موفقيت ها و رويكردهاي صحيحي را در پي نخواهد داشت، اما بدون شك مطالعه ي آنها و همچنين بازخوردهاي موجود ميتواند جهت ايجاد استانداردها و استراتژيهاي ملي و بومي به كار گرفته شود و به برنامه ريزي فعاليت هاي سازمانها، اقدامات نظارتي و ،تجارت كمك شاياني نمايد. مطالعه ي اسناد چشم انداز و پيشرفت هاي كشورهاي پيشرو در اين فناوري به وضوح نشان ميدهد كه هيچ يك از اين كشورها تنها با تمركز و يكه تازي بخش خصوصي و يا دولت، به پياده سازي هاي موفق دست نيافته اند و تلاش هاي هر دو بخش در كنار هم يعني تحقيق، توسعه و نمونه سازي اوليه توسط بخش خصوصي و سپس، نظارت دولت و سازمان هاي تنظيم مقررات بر فعاليت هاي آنها به منظور درك قابليت هاي نهفته ي اين بخش، يكپارچه سازي تلاش ها تحت يك قالب استاندارد و همچنين ترويج فناوري؛ كليد اصلي موفقيت آنها بوده است. هنگامي كه هر كشور پتانسيل هاي خود را براي گسترش اينترنت اشيا تشخيص ميدهد، بايد به سرعت استانداردها و راهبردهاي خود را جهت رشد و تطبيق اين فناوری ارائه دهد تا موانع نظارتي محدود كننده رشد اينترنت اشيا از سرعت توسعه دهندگان آن نكاهد. اين كتاب يك اقتباس از منابع مختلف است كه توسط سازمان هاي تدوين استاندارد ملي و جهاني، اتحاديه ها و انجمن هاي مرتبط در دنيا ارائه شده است . هدف از نگارش اين كتاب، بررسي چالش ها و استانداردهايمربوط به اينترنت اشيا به منظور تسريع روند سازي و اجرايي كردن پروژه هاي هوشمندسازي كشور است.

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا