مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

سال انتشار :
1396
ناشر :
انتشارات علوم رایانه
نویسندگان :
مهندس محمد قیصری، مهندس فاطمه یزدان نژاد
توضیحات
پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو