مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

آموزش اینترنت اشیا

سال انتشار :
1396
ناشر :
آتی نگر
نویسندگان :
محمد قیصری، عیسی خوشوقت
توضیحات
آموزش اینترنت اشیا