مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

آموزش اینترنت اشیا

سال انتشار :
1396
ناشر :
آتی نگر
نویسندگان :
محمد قیصری، عیسی خوشوقت
توضیحات
آموزش اینترنت اشیا
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401