مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

فناوری های تحول آفرین

سال انتشار :
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
فاطمه ثقفی ، رامین مولاناپور
توضیحات
4
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401