مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب فارسی

فناوری های تحول آفرین

سال انتشار :
ناشر :
انتشارات آتی نگر
نویسندگان :
فاطمه ثقفی ، رامین مولاناپور
توضیحات
فناوری های تحول آفرین
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401