9 آوریل 2018 به عنوان “روز IoT” در سراسر جهان

iotday

    9 آوریل 2018 به عنوان “روز IoT” در سراسر جهان 9 آوریل 2018 به عنوان “روز IoT” در سراسر جهان تعیین شده  تا سهم سود اجتماعی شرکت های وابسته به IoT را نمایان کند. اعضای کنسرسیوم Internet of Things، انجمن تجارت جهانی توسعه تجارت برتر IoT، در باره با مسائل کلیدی، مانند: تنوع […]