دوره های آموزشی در حال ثبت نام

دهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY 10)
دهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY 10)
آذر 1400

دوره های آموزشی برگزار شده

بوت کمپ اینترنت اشیا 1400
بوت کمپ اینترنت اشیا 1400
13 مرداد 1400
درباره نهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY9)
نهمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY9)
ارديبهشت 1400
دوره تخصصی هوش مصنوعیدوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
اردیبهشت 1400
هشتمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا ( IoTWAY8 )
اسفند 1399
دوره تخصصی ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا
دوره تخصصی ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا ( ESP و LoRa)
بهمن 1399
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (Thingsboard)
بهمن 1399
آموزش جامع اینترنت اشیا
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY7)
آذر 1399
دوره سخت افزار اینترنت اشیا
دوره سخت افزار اینترنت اشیا (Raspberry Pi)
آذر 1399
بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی 99
بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی 99
آذر ماه 1399
بوت کمپ اینترنت اشیا 99
بوت کمپ اینترنت اشیا 99
شهریور 1399
ششمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY6)
ششمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY6)
تیر 1399
بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان 98
بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان 98
اسفند 1398
پنجمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (5 IoTWAY)
پنجمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (5 IoTWAY)
آذر 1398
دوره طراحی و ارزیابی پروتکل های امنیتی و حریم خصوصی IoT
دوره طراحی و ارزیابی پروتکل های امنیتی و حریم خصوصی IoT
آذر 1398
دوره آموزش تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (3)
دوره آموزش تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (3)
آبان 1398
دوره کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت هوشمند انرژی(2)
دوره کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت هوشمند انرژی(2)
آبان 1398
بوت کمپ اینترنت اشیا 98
بوت کمپ اینترنت اشیا 98
مرداد 98
چهارمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY4)
چهارمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY4)
آذر 1397
آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا (2)
آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا (2)
آذر 1397
دوره “آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا” (1)
دوره "آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا" (1)
مهر 1397
سمینار آشنایی با اینترنت اشیا (البرز)
سمینار آشنایی با اینترنت اشیا (البرز)
تیر 1397
سومين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY3)  (شیراز)
سومين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY3) (شیراز)
تیر 1397
دوره امنیت اینترنت اشیا (1)
دوره امنیت اینترنت اشیا (1)
تیر 1397
دومين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY2)
دومين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY2)
اردیبهشت 1397
اولين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY1)
اولين دوره آموزش جامع اینترنت اشیا (IoTWAY1)
بهمن 1396