احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا در ایران را چقدر میدانید؟