مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » خدمات ما » مشاوره سازمانی و پروژه پژوهشی

فرم درخواست خدمات

در صورت تمایل به دریافت خدمات پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و پروژه های اجرایی می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

"*" indicates required fields

Max. file size: 100 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.