مرکز اینترنت اشیا ایران » محتوای علمی » چند رسانه ای » فیلم

فیلم

sanat
صنعت هوشمند
abzian
کاربردهای اینترنت اشیا در هوشمندسازی پرورش آبزیان
Smart water level monitoring system
پایش هوشمند سطح آب
lighting
روشنایی هوشمند
compani
هوشمندسازی کارخانه
8
خودرو هوشمند با ROBOQI 2.0 Alexa
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401