مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی » چند رسانه ای » فیلم

فیلم

صنعت هوشمند
صنعت هوشمند
کاربردهای اینترنت اشیا در هوشمندسازی پرورش آبزیان
کاربردهای اینترنت اشیا در هوشمندسازی پرورش آبزیان
پایش هوشمند سطح آب
پایش هوشمند سطح آب
روشنایی هوشمند
روشنایی هوشمند
هوشمندسازی کارخانه
هوشمندسازی کارخانه
خودرو هوشمند با ROBOQI 2.0 Alexa
خودرو هوشمند با ROBOQI 2.0 Alexa
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400