مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Special Topics in Multimedia, IoT and Web Technologies

سال انتشار :
2020
ناشر :
Springer
نویسندگان :
Valter Roesler , Eduardo Barrére , Roberto Willrich
توضیحات

محورهای کتاب:
سیستم‎‌های وب محور
پردازش مه و ابر
یادگیری عمیق
جمع‎‌آوری و تحلیل داده

Special Topics in Multimedia, IoT and Web Technologies
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400