مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Real-Time IoT Imaging with Deep Neural Networks

سال انتشار :
2020
ناشر :
Apress
نویسندگان :
Nicolas Modrzyk
توضیحات

🖊 محورهای کتاب:
استفاده از Java و Raspberry Pi 4 برای تحلیل تصاویر

1
IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401