در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح می دهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد

نظرسنجی شماره 9

در صورت داشتن یک کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیا، ترجیح میدهید کدام یک از بسترهای ارتباطی و مخابراتی زیر برای شما در کشور فراهم باشد؟

اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور کدامیک از سطوح زیر است

نظرسنجی شماره 7

از نظر شما اولویت آموزش اینترنت اشیا در کشور، کدامیک از سطوح زیر است؟

با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد

نظرسنجی شماره 5

به نظر شما با توجه به نیازهای کشور، اولویت سرمایه گذاری نهادهای دولتی و خصوصی باید در کدام بخش از زنجیره ارزش اینترنت اشیا باشد؟

رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید

نظرسنجی شماره 3

روند رشد راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران را در سال 1397 چطور ارزیابی می کنید؟

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید

نظرسنجی شماره 1

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا ایران را چقدر میدانید؟

اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد

نظرسنجی شماره 8

اگر پروژه اینترنت اشیا داشته باشید کدام گزینه در خرید تجهیزات آن برای شما اولویت دارد؟

شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید

نظرسنجی شماره 6

شانس ایران در صادرات محصولات و خدمات اینترنت اشیا به دنیا را تا سه سال آینده چقدر ارزیابی می کنید؟

کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی میتوانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند

نظرسنجی شماره 4

کدام شرکت ها و سازمان های ایرانی می توانند در پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور پیشقدم باشند؟

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است

نظرسنجی شماره 2

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟