علوم سبز

نام :

علوم سبز

استان :

تهران

تلفن :

۰۲۱۴۲۱۶۵۰۰۰

ایمیل :

info@sgi.ir

سایت :

www.sgi.ir

شرح خدمات

- شهر هوشمند
سامانه مدیریت آب و انرژی
سامانه مراکز تجاری هوشمند
سامانه مدیریت ساختمان
سامانه محیط زیست هوشمند
سامانه حمل و نقل هوشمند و ...
- اینترنت اشیا
سامانه جامع مدیریت خودرو-کاراکال

شرکت های مشابه

Print
Easy IOT
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
خانه هوشمند اینترنت اشیا ( iot smart home)
بایوسن
بهپردازان سامانه‌های سلامت (بایوسن)