فایل های دوره سوم IoT WAY (شیراز)


 

عنوان:   مفاهیم اولیه،تاریخچه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا- اقتصاد اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه1

دانلود فایل ارائه2


عنوان: سخت افزار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر غمخواری

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس اویسی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: تجاری سازی و کسب و کارهای اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر محبان

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: هوش مصنوعی و پلتفرم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس تایانلو

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: امنیت و استانداردهای اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آفای مهندس ایلوخانی

دانلود فایل ارائه