فایل های دوره آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا


 

عنوان: آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای هادی تایانلو

دانلود فایل ارائه