فایل های دوره آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا


 

عنوان: آموزش کاربردی پلتفرم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای هادی تایانلو

دانلود فایل ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402