فایل های دوره پلتفرم

 

عنوان:   مفاهیم اولیه،تاریخچه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا- اقتصاد اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه

عنوان: بخش اول، بخش دوم و بخش سوم پلتفرم

ارائه دهنده: آقای مهندس تایانلو

دانلود فایل ارائه

IoT-BootCamp-1402---Poster-1
بوت کمپ اینترنت اشیا 1402
18 مرداد الی 30 شهریور 1402