فایل های همایش انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران


 

icredg2019

عنوان: نقش اینترنت اشیا در بهره وری انرژی های تجدیدپذیر

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه

فایل های همایش انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران


 

icredg2019

عنوان: نقش اینترنت اشیا در بهره وری انرژی های تجدیدپذیر

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه