فایل های دوره آموزشی بانک سپه


 

sepah part1

عنوان: هستی شناسی، مفاهیم و اکوسیستم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


sepah part2

عنوان: بانک اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس فرج زاده

دانلود فایل ارائه


sepah part3

عنوان: امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر بهشتی

دانلود فایل ارائه


sepah part4

عنوان: زنجیره بلوک و رمزارز

ارائه دهنده: آقای مهندس فرنوش

دانلود فایل ارائه