فایل های سمینار آموزشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ


tb part1

عنوان: هستی شناسی، مفاهیم و اکوسیستم و اقتصاد اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


tb part2

عنوان: مدیریت هوشمند انرژی با اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس حسن یاری

دانلود فایل ارائه


tb part3

عنوان: امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر بهشتی

دانلود فایل ارائه