فایل های ارایه و صوتی دوره دوم IoT WAY


 

عیسی خوشوقت استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: مفاهیم اولیه، تاریخچه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس خوشوقت

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


محمکود قلی زاده استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: سخت افزار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قلی زاده

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

محمد قیصری استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: اقتصاد اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

فرامرز اویسی استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس اویسی

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

علی محمد صغیری استاد دوره اینترنت اشیا  

عنوان:هوش مصنوعی و پلتفرم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر صغیری

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

امیرسعید ایلوخانی استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: امنیت و استانداردهای اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس ایلوخانی

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

بهاره محبان استاد دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: تجاری سازی و کسب و کارهای اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر محبان

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی


 

استاد دوره آموزش اینترنت اشیا iotway  

عنوان: بلاکچین و ارزهای دیجیتال

ارائه دهنده: آقای مهندس فرنوش

دانلود فایل ارائه

دانلود فایل صوتی قسمت 1

دانلود فایل صوتی قسمت 2