فایل های دوره چهارم IoT WAY(4)


 

عنوان:   مفاهیم اولیه،تاریخچه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


عنوان: سخت افزار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر غمخواری

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر احمدی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: پلتفرم اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس تایانلو

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: کاربردهای هوش مصنوعی در اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس جلیلی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: مدیریت هوشمند انرژی با اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آفای مهندس حسن یاری

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر بهشتی

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: تجاری سازی و تیم سازی اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر محبان

دانلود فایل ارائه