فایل های ارایه دوره اول IoT WAY


 

دوره آموزش اینترنت اشیا IoT WAY  

عنوان: تاریخچه، مفاهیم اولیه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس خوشوقت

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا iot way  

عنوان: بازار اینترنت اشیا در ایران و تحلیل اقتصاد اینترنت اشیا در بخش های مختلف

ارائه دهنده: آقای دکتر ساعی نیک

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا IoT way  

عنوان: سخت افزار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قلی زاده

دانلود فایل

 

 

عنوان: ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم مهندس ابوذرجمهری

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: جایگاه پلتفرم و هوش مصنوعی در اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای دکتر صغیری

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: تجاری سازی و کسب و کارهای اینترنت اشیا

ارائه دهنده: خانم دکتر محبان

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا iot way  

عنوان: تیم سازی پروژه های اینترنت اشیا

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر یزدی فر

دانلود فایل

 

دوره آموزش اینترنت اشیا  

عنوان: امنیت و استانداردهای آن در اینترنت اشیا

ارائه دهنده: جناب آقای مهندس ایلوخانی

دانلود فایل