دانلود فایل های دوره های آموزشی اینترنت اشیا

 

download 1دانلود فایل های بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان

download 1 دانلود فایل های بوت کمپ اینترنت اشیا98

download 1 دانلود فایل های دوره چهارم IoT WAY (تهران)

download 1 دانلود فایل های دوره امنیت پروتکل های ارتباط رادیویی و رمزنگاری اینترنت اشیا

download 1دانلود فایل های دوره مدیریت هوشمند انرژی با اینترنت اشیا

download 1  دانلود فایل های دوره دوم پلتفرم

download 1 دانلود فایل های دوره اول پلتفرم

download 1 دانلود فایل های دوره امنیت

download 1  دانلود فایل های دوره سوم IoT WAY (شیراز)

download 1  دانلود فایل های دوره دوم IoT WAY (تهران)

download 1  دانلود فایل های دوره اول IoT WAY (تهران)

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی دانشگاه لرستان 

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی دانشگاه زند شیراز

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

download 1  دانلود فایل های سمینار آموزشی کارکنان شرکت بوش آلمان

download 1  دانلود فایل های دوره آموزشی بانک سپه

download 1 دانلود فایل های همایش انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران