چند رسانه ای

 

در این بخش مجموعه ای از فیلم ها، انیمیشن ها و شبیه سازی های مرتبط با موضوع فناوری “اینترنتی از اشیاء” توسط محققان و اعضاء مرکز جمع آوری شده و برای استفاده در سایت قرار گرفته است.

 

 آلبوم1: سنسورها   آلبوم1: سنسورها