مجلات داخلی و خارجی مرتبط


در این بخش لیستی از مجلات تخصصی داخلی و خارجی که مرتبط با موضوع فناوری اینترنت اشیاء هستند در اختیار کاربران قرار داده شده است.

 

{tab مجلات خارجی: |color_inactive_handles|justify|right}

مجلات خارجی:

 

http://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1048

Scientific &Academic Publishing

1

http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html

Plagrave macmillan journals

2

http://www.iotjournal.com

IOT JOURNAL

3

http://www.rfidjournal.com

RFID JOURNAL

4

http://espanol.rfidjournal.com

RFID JOURNAL ESPANOL

5

http://brasil.rfidjournal.com

RFID JOURNAL BRASIL

6

http://www.rfidjournalevents.com

RFID JOURNAL EVENTS

7

http://www.rfidjournalawards.com

RFID JOURNAL AWARDS

8

http://www.rfidconnect.com

Rfidconnect

9

http://www.comsoc.org/blog/new-ieee-journal-internet-things-launch-2014

IEEE ComSOC JOURNAL

10

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6488907

IEEE Internet of Things Journal

11

http://jamia.oxfordjournals.org/keyword/internet-things-iot

OXFORD Journal

12

http://jait.uscip.us

Columbia International Publishing

13

http://www.eejournal.com

Journal ELECTRONIC engineering

14

http://muxjournal.springeropen.com

Springer Open

15

http://www.bbotx.com/bbotx-in-the-news-iot-journal

Bbotx in the news: iot journal

16

http://www.ijcaonline.org/archives/volume113/number1/19787-1571

International Journal of computer application

17

http://www.hindawi.com

HINDAWI Publishing Corporation

18

https://thejournal.com/Home.aspx

THE journal

19

http://www.freepressjournal.in

FREEPRESS JOURNAL

20

http://omneogroup.com/eng/noticias/iot-journal

OMNEO

21

 {tab مجلات داخلی: }

مجلات داخلی:

{/tabs}