مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی اینترنت اشیا » چند رسانه ای » عکس

تحلیل اینترنت اشیا در کسب و کارها

دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
دوره تخصصی هوش مصنوعی 3
8 تا 10 تیر ماه 1401