مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی اینترنت اشیا » چند رسانه ای » عکس

تحلیل اینترنت اشیا در کسب و کارها

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401