نظرسنجی بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان

نظرسنجی روز دوم 

تاریخ : 4 اسفند 98

 

شروع نظرسنجی

 

امیر فراهانی متخصص سخت افزار اینترنت اشیا