مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای عملی اینترنت اشیا » رویداد های مرتبط » داخلی

وبینار اینترنت اشیا و تاثیر بر مشاغل آینده در رویداد هفته جهانی کارآفرینی

وبینار اینترنت اشیا و تاثیر بر مشاغل آینده در رویداد هفته جهانی کارآفرینی

عنوان رویداد :

وبینار اینترنت اشیا و تاثیر بر مشاغل آینده در رویداد هفته جهانی کارآفرینی

محل برگزاری :

تهران

تاریخ برگزاری :

چهارشنبه 19 آبان

اطلاعات رویداد :

وبینار اینترنت اشیا و تاثیر بر مشاغل آینده در رویداد هفته جهانی کارآفرینی

 

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401