مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره ما » اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز اینترنت اشیا

چشم انداز نامحدود و بدون مرز، ویژگی بارز هوشمندسازی مبتنی بر معماری “اینترنت اشیا” در دنیا بوده و با توجه به پیشرفت های روزافزون زیرساخت ها و نیز ارتقا مباحث امنیتی، محدودیت ها در این بخش، به حداقل رسیده است. از این رو ما در این مرکز دانش بنیان چشم اندازهای علمی و عملی را تا انتهای اجرای موفق و چشم  گیر پروژه ها در بخش های مختلف کشور مورد توجه قرار داده ایم. مرکز تحقیقات اینترنت اشیا برای رسیدن به این چشم  انداز بدون مرز، اهداف مشخص و جامعی را به شرح زیر تدوین نموده است:

– تسریع روند گسترش دانش “اینترنت اشیا” در کشور

– ارائه راه کارهای همکاری تیمی جهت درک، کشف، نوآوری و توسعه آینده اینترنت اشیا در کشور

– فراهم آوردن اتاق فکر تخصصی در بخش های مختلف فناوری “اینترنت اشیا” جهت ارتقا نقشه راه کشور

– شناسایی چالش ها،تهدیدات و فرصت های پیش روی کشور در زمینه “اینترنت اشیا”

– رفع دغدغه های ملی واجتماعی در خصوص امنیت، حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی شهروندان به موجب این فناوری در کشور

– بستر سازی مناسب جهت همکاری میان سازمان های دولتی و خصوصی کشور و نهادهای علمی و دانشگاهی

– تسهیل شرایط جهت مشارکت در پروژه های مشترک منطقه ای و بین المللی

– ارتباط مستمر با جوامع بین المللی فعال در این حوزه جهت انتقال آخرین دستاوردها به داخل کشور و نیز معرفی موفقیت های ملی به خارج از کشور

در نهایت می توان هدف بزرگ این مرکز را تهیه نقشه راه علمی و عملی “اینترنت اشیا” در کشور دانست که با همکاری مستمر و مشارکت همه جانبه نهادهای علمی و اجرایی کشور محقق می شود. لذا از الزامات و پیش نیازهای تحقق این هدف ایجاد یک مرکز تحقیقاتی هدفمند و تخصصی، که موجب ایجاد ارتباط نزدیک میان متخصصان و کارشناسان کشور می شود، می باشد.