نشریات و رسانه ها

logo3
آی‌چیزها
سندیکای شرکت‏های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی
سندیکای شرکت‏ های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
فصلنامه علمی تخصصی اینترنت اشیا و هوشمندسازی
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
مرکز فناوری‏های نوین شهرداری اصفهان
مرکز فناوری ‏های نوین شهرداری اصفهان