آی‌چیزها
آی‌چیزها
سندیکای شرکت‏ های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی
سندیکای شرکت‏ های شناسایی و مکان‏یابی رادیویی
فصلنامه علمی تخصصی اینترنت اشیا و هوشمندسازی
فصلنامه علمی تخصصی اینترنت اشیا و هوشمندسازی
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
مرکز فناوری ‏های نوین شهرداری اصفهان
مرکز فناوری ‏های نوین شهرداری اصفهان