آمار و نظرسنجی ها

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا در ایران را چقدر میدانید؟

هیچ داده ای یافت نشد