آمار و نظرسنجی ها

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا در ایران را چقدر میدانید؟