آمار و نظرسنجی ها

مهم ترین چالش پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور از نظر شما کدام است؟

احتمال سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اینترنت اشیا در ایران را چقدر میدانید؟

بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
8 شهریور الی 21 مهر 1401