فروشگاه کتاب

مجموعه کتاب های اینترنت اشیا
مجموعه کتاب های اینترنت اشیا

۲۵۵,۰۰۰ تومان

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا
استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

۳۱,۵۰۰ تومان

ساختن اینترنت اشیا
ساختن اینترنت اشیا

۴۹,۵۰۰ تومان

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو
ناموجود
اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال
اینترنت اشیا پیشران دنیای دیجیتال

۳۹,۵۰۰ تومان

مبانی اینترنت اشیا
مبانی اینترنت اشیا

۳۶,۰۰۰ تومان

آموزش اینترنت اشیا
آموزش اینترنت اشیا

۲۸,۸۰۰ تومان

اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل
اینترنت اشیا،چالش هاومشکلات دنیای به هم متصل

۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب وب اشیا
کتاب وب اشیا

۳۹,۶۰۰ تومان