مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » محتوای علمی اینترنت اشیا » چند رسانه ای » فیلم

صنعت هوشمند

<div id=”75781624362″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/ESpdX?data[rnddiv]=75781624362&data[responsive]=yes”></script></div>

IoT-BootCamp-1401--Red
بوت کمپ اینترنت اشیا 1401
15 شهریور الی 21 مهر 1401