مرکز تحقیقات اینترنت اشیا » کتاب انگلیسی

Designing for the Internet of Things

سال انتشار :
2016
ناشر :
Mary Treseler
نویسندگان :
Mary Treseler
توضیحات
Designing for the Internet of Things
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
دوره آموزش جامع اینترنت اشیا IoTWAY
17 تا 19 اسفند 1400