فایل های دوره امنیت پروتکل های ارتباط رادیویی و رمزنگاری اینترنت اشیا


 

عنوان:   مفاهیم ، اقتصاد و کسب و کار اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


عنوان: امنیت پروتکل های ارتباط رادیویی و رمزنگاری اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای سیاوش احمدی

دانلود فایل ارائه