فایل های دوره مدیریت هوشمند انرژی با اینترنت اشیا


 

عنوان:   مفاهیم اولیه،تاریخچه، معماری و زنجیره ارزش اینترنت اشیا- اقتصاد اینترنت اشیا

ارائه دهنده: آقای مهندس قیصری

دانلود فایل ارائه


عنوان: مدیریت هوشمند انرژی در ساختمان ها و سازمان ها

ارائه دهنده: آقای مجتبی حسن یاری

دانلود فایل ارائه


 

عنوان: برنامه مدیریت هوشمند در صنعت برق

ارائه دهنده: آقای مهدی عباپور

دانلود فایل ارائه

 


 

عنوان: کاربرد بلاکچین در هوشمندسازی انرژی

ارائه دهنده: آقای امیرسعید ایلوخانی

دانلود فایل ارائه

 


 

عنوان: بررسی طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

ارائه دهنده: آقای میثم رضاییان

دانلود فایل ارائه

 

 

 

 

 

یک پاسخ